PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

dimarts, 30 de novembre de 2010

Alfabetització.....INTERCULTURAL

Repassar i tenir en compte algunes definicions de paraules lligades a la interculturalitat i models de rebuda de noves cultures dins la nostra societat, segur que ens pot ajudar a entendre millor aquests complexos processos i les implicacions emocionals imprescindibles que requereixen....


ASSIMILACIÓ: Efecte d'una gestió de la diversitat consistent en anular els trets propis del subjecte o grup minoritari i substituir-los pels que són considerats de la majoria social.

DISCRIMINACIÓ POSITIVA: Acció que afavoreix a subjectes o grups minoritaris enfront la majoria social amb l'objectiu de corretgir la desigualtat social a la qual els primers es veuen sotmesos.

ESTEREOTIP: Imatge simple i prefixada sobre un subjecte o grup que no es correspon amb el conjunt, sinó amb una de les parts.

ETNOCENTRISME: Tendència a percebre i valorar a d'altres grups culturals sota el prisma del propi grup, sense tenir en compte el context.

EXCLUSIÓ: Dinàmica social que expulsa a alguns ciutadans o grups d'ells dels circuïts ordinaris de funcionament d'una societat.

INCLUSIÓ: Principi de gestió de la diversitat consistent en considerar la naturalesa diversa de tots els subjectes i actuar en conseqüència amb ella, i no només la d'uns quants respecte a la majoria.

INTEGRACIÓ: Model de gestió de la diversitat que permet que un subjecte o grup que es troba en un espai marginal passi a participar de la dinàmica social majoritària de forma normalitzada.

INTERCULTURALITAT: Model social de gestió de la diversitat definit per un procés en el qual grups amb diferents trets culturals viuen en un mateix context i es relacionen, interactúen, intercanvien i es comuniquen.

MELTING POT: Model social de gestió de la diversitat definit per la generació de nous espais i formes culturals sorgides de la interacció entre subjectes i grups diversos.

MESTISSATGE: Un dels resultats de l'aculturació, procés en el qual subjectes i grups amb orígens diversos conviuen en un mateix context i possibiliten la barreja cultural dels seus trets.

MULTICULTURALISME: Model social de gestió de la diversitat definit per la presència de grups de diversa procedència i trets culturals que estableixen una interacció definida a partir d'uns límits preestablerts.

PLURALISME CULTURAL: Model de gestió de la diversitat consistent en reconèixer el mateix valor a diferents grups culturals que conviuen en un mateix espai i temps, i permetre el seu desenvolupament sense necessitat d'interaccionar entre ells.

PREJUDICI: Valoració d'un subjecte, grup o objecte sense haver tingut accés a l'experiència directa amb ell.

RACISME: Comportament discriminatori negatiu envers un sector de ciutadans basant-se en motius de naturalesa ètnica, cultural o religiosa.

RECONEIXEMENT: En termes de diversitat cultural, acció per la qual els subjectes o grups minoritaris desenvolupen un sentiment empàtic i de pertenença a la majoria social.

SEGREGACIÓ: Efecte d'una gestió de la diversitat basada en l'exclusió, en apartar al subjecte o grup minoritari d'aquells que es consideren pertanyents a la majoria social.


Font: Essomba, M.A. (2008). 10 ideas clave. La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Graó. Barcelona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada