PSICOPEDAGOGIA I DIVERSITAT ESCORIAL

Bloc del Departament de Psicopedagogia i Aula d'Acollida del Col.legi Escorial de Vic.


Hi trobareu eines, idees i documents per facilitar i entendre millor els processos d'ensenyament-aprenentatge dins els quals ens hi trobem com a pares i mestres-professors.
Us suggerim tot un seguit d'enllaços i informacions per promoure que els nostres fills-alumnes, diversos i diferents tots, evolucionin i progressin positivament dins la societat del segle XXI

"SURT I DESCOBREIX..."Per comunicar-vos amb nosaltres:

psicodiversitatescorial@gmail.com

dijous, 21 d’octubre de 2010

La competència digital al currículum de secundària

Estem parlant d'una competència metodològica de tipus transversal que es particularitza en cadascuna de les àrees. Pretén que els alumnes siguin hàbils en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació per informar-se, aprendre i comunicar-se.

A l'hora de desenvolupar aquesta competència ens trobem amb factors personals (estils d'aprenentatge) i socioculturals que poden determinar la manera de processar i accedir a la informació. Cal ser sensibles a la diversitat de maneres de fer i entendre aquesta diversitat com a una eficaç eina d'aprenentatge.
Com es desenvolupa aquesta competència?
. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació.
. Ús de tècniques i estretègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzen (oral, imprès, audiovisual, digital).
Què requereix?
. Domini de llenguatges específics bàsics (textual, icònic, visual, gràfic i sonor).
. Pautes per decodificar i transferir.
. Aplicació en situacions i contextos el coneixement de diferents tipus d'informació.
. Domini de destreses relacionades amb el raonament per transformar la informació en coneixement.
. Comunicació de la informació i el coneixement adquirits emprant, de manera creativa, recursos expressius.
. Ús reflexiu i competent d'aquestes tecnologies.
. Ús de les TIC com a eina en l'ús de models de processos: matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics.
  • Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexe.
  • Resoldre problemes reals.
  • Prendre decisions.
  • Treballs en entorns col.laboratius per participar en comunitats d'aprenentatge formals i
  • informals.
  • Generar produccions responsables i creatives.
. Mobilització d'estratègies d'ús davant els canvis de programari i maquinari que van sorgint.
. Ús habitual de recursos tecnologics disponibles per resoldre situacions reals (d'aprenentatge, de treball, d'oci...) de manera eficient.
. Ús de diferents tipus de processos de comprensió i estratègies variades.
Resumint...
El tractament de la informació i la competència digital implica:
  1. Desenvolupar metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i ús de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies.
  2. Potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar els normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació.
Decret 143/2007, de 26 juny pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada